Statut Fundacji "Lex Humana"

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja w skrócie Lex Humana, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez:
Kamila Patynowskiego
zwanego dalej „Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dnu 17 grudnia 2014 roku przez notariusza Alicję Źmudzka-Mielnik, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 § 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

 § 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Słupsk.

 § 4
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 § 5
Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

 § 6
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa na terenie kraju;
2) przystępować i łączyć się z innymi w fundacjami, osobami prawnym;
3) wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


§ 7
Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister do spraw zabezpieczenia społecznego.

 § 8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9
Celami Fundacji są:
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych;
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji matek w życiu publicznym, na rynku pracy, w społeczeństwie i kulturze;
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
przeciwdziałanie patologiom społecznym;
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniami a także osób posiadających nieadekwatne kwalifikacje do aktualnego rynku pracy;
działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych;
organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje ciężka sytuacja;
upowszechnianie czytelnictwa i wspieranie bibliotek oraz propagowanie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka;
przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, religię, światopogląd oraz orientację seksualną;
działalność na rzecz integracji europejskiej;
promocja i organizacja wolontariatu;
pomoc Polakom mieszkającym poza granicami kraju.

 § 10
Cele określone w § 9 Fundacja realizuje poprzez:
wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i funkcjonowania w społeczeństwie;
pomoc prawną udzielaną osobom wykluczonym społecznie oraz ich rodzinom;
skupianie wokół celów Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych zainteresowanych i wspierających jej działania i cele;
pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację celów zawartych w § 9;
działania na rzecz zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny;
promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy;
promocja edukacji, działalności oświatowej prowadzona na rzecz osób, które wymagają takiej pomocy;
upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla rodzin i osób zawodowo zajmujących się pracą i współpracą z osobami niepełnosprawnymi;
przygotowywanie i kształcenie kadr wspierających osoby wykluczone społecznie w zakresie edukacji, rehabilitacji, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej;
pomoc dzieciom, osobom niepełnosprawnym w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk;
ochrona praw oraz działalność na rzecz przestrzegania praw osób defaworyzowanych;
działalność charytatywna na rzecz osób wykluczonych społecznie;
kształtowanie świadomości społecznej i opinii publicznej poprzez popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin;
organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, kursów;
organizowanie i realizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów różnych typów szkół na różnych poziomach kształcenia oraz studentów szkół wyższych;
współpraca z instytucjami publicznymi, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
nauczanie języka polskiego i historii;
organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, spotkań integracyjnych, konkursów, wystaw, festiwali,
zakładanie spółdzielni socjalnych i zwykłych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej czy warsztatów terapii zajęciowej;
zakładanie i prowadzenie domów spokojnej starości, hospicjów;
prowadzenie działalności wydawniczej, finansowanie wydawnictw i czasopism propagujących cele Fundacji;

 § 11
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12
Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 złotych (dwa tysiące złotych) w całości przekazany przez Fundatora jak wskazanych w Akcie założycielskim. Ponadto majątek stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 § 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 § 14
Przychody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków i zapisów;
2) subwencji i dotacji osób fizycznych i prawnych;
3) zbiórek i imprez publicznych;
4) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;

 § 15
Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 § 16
W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd – za zgodą Rady Fundacji – składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 17
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,

2) Zarząd.

 § 18
Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu.

 § 19
1. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób.
2. Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada po zaakceptowaniu kandydatury przez fundatora.
3. Członków Rady Fundacji powołuje się na czas nieokreślony.
4. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20
Powołuję się pierwszą Radę Fundacji w składzie:
1) Przewodniczący Rady Fundacji
2) Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
3) Sekretarz Rady Fundacji.

§ 21
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
1) jednogłośnego odwołania przez pozostałych członków Rady Fundacji w szczególności w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji;
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
2) śmierci jej członka;
3) złożenia przez niego rezygnacji;
4) dłuższego niż rok nie pełnienia obowiązków członka lub nie uczestniczenia w dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji w danym roku kalendarzowym, bez uzasadnionego usprawiedliwienia nieobecności.

§ 22

1. Rada Fundacji jest jej organem nadzorczym i doradczym.
2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
1) zmiana celów i statutu Fundacji,
2) likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją,
3) powoływanie i odwoływanie Zarządu;
4) ustalanie wynagrodzenia dla Zarządu;
5) zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji oraz długofalowych kierunków działalności Fundacji opracowywanych przez Zarząd;
6) ustalanie regulaminu pracy Zarządu;
7) zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
8) wyrażanie zgody na powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
9) wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu;
10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium;
11) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.
3. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 23
1. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie:
1) przewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji w przypadku dwuosobowego składu Rady Fundacji,
2) przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji w przypadku trzy i więcej osobowego składu Rady Fundacji.
2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Fundacji są uprawnieni do występowania w imieniu Rady Fundacji w okresach pomiędzy jej posiedzeniami.
§ 24
1. Pracami Rady Fundacji kieruje jej przewodniczący.
2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 25
1. Z wyjątkiem przypadków określonych statutem uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
1) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie dwóch albo trzech osób;
2) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie czterech albo pięciu osób.
W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – głos wiceprzewodniczącego.
2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego, o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

§ 26
1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu.
2. Kadencja Prezesa Zarządu trwa cztery lata. Dopuszczalne jest powoływanie tej samej osoby na następne kadencje Zarządu.
3. Prezes Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 27
Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:
1) upływu kadencji;
2) śmierci członka Zarządu;
3) odwołania przez Radę Fundacji w szczególności w przypadku:
a) złożenia przez członka Zarządu rezygnacji;
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
c) naruszenia postanowień statutu Fundacji;
d) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
e) nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym.

§ 28
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.

§ 29
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
3) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
5) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
6) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
7) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
8) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
2. Budżety i plany, o których mowa w ust.1 pkt 2 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.
3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§ 30
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu.

§ 31
1. Prezes Zarządu może pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
4. Wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 32
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33
Zmiana statutu Fundacji a w tym i jej celów wymaga uchwały Rady Fundacji.

 § 34
1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

 § 35
Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Rada Fundacji.

 § 36
Fundacja ulega likwidacji wobec:
– wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

 § 37
1. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Radę Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 10 statutu. Rada Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji, wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.

 § 38
Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 7 statutu, corocznie sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

 § 39
1. Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 14 grudnia 2014 roku.
2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.