Informacje dla Uczestników zadań realizowanych przez Fundację Lex Humana

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁĄ W PROJEKTACH REAIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ LEX HUMANA

1. Na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.2061 T.J.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania mojego wizerunku w związku z udziałem w:

Projekcie realizowanym prze Fundację Lex Humana

związanym z promocją i budowaniem pozytywnego wizerunku Fundacji Lex Humana.

2. Niniejsza zgoda :

– nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie,

– dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas realizacji projektu

3. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji i nie może być użyty w formie obraźliwej lub ogólnie uznanej za nieetyczną.

4. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że: fotografie, filmymogą zostać umieszczone na stronie internetowej  Fundacji Lex Humana oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, publikacjach prasowych oraz w serwisach społecznościowych (facebook).

5. Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Fundacji Lex Humana, z tytułu wykorzystywania wizerunku.

6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony   osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy informację o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Lex Humana” z siedzibą przy ul. Deotymy 10/3, 76-200 Słupsk, KRS 0000540894, NIP 8393178034, REGON 360671994, w dalszej części zwana Administratorem. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e- mail lexhumana@interia.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności statutowej Administratora.

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest działanie Administratora prowadzone w interesie publicznym, zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.2020.2167 t.j.)  w celu:

a) zawarcia lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) w zakresie na jaki została udzielona przez Panią/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie działalności statutowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),

e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Podmiotem takim będzie wyłącznie zweryfikowany przez Administratora podwykonawca (osoba trzecia), gwarantujący wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Dostęp do Pani/Pana   danych mogą także uzyskać uprawnione organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa, a ponadto instytucje przekazujące środki na realizację zadań statutowych (w zakresie niezbędny do rozliczenia środków przekazanych na realizację zadań).

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim dane zostały zebrane lub do wycofania zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

            a) dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,

            b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

            c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

                        – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

                        – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

                        – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

                        – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                        – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

            d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:

                        – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

                        – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia,

                        – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawne i uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

            e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

                        – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególna sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

                        – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem   sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maja interesy lub   podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

12. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych